POLITICA DE CONFORMITATE COMERCIALĂ

1. Introducere

Acest document definește politica LASTING System referitoare la conformitatea comercială cu legislația privind importul-exportul produselor și serviciilor denumită pescurt politica de conformitate comercială. Are aprobarea managementului societății și va fi revizuită periodic de către aceasta pentru a se asigura că reflectă orice schimbare a legilor aplicabile și a cerințelor partenerilor de afaceri.

Societatea noastră se dedică menținerii celor mai ridicate standarde și aplică cu rigoare și integritate legislația în domeniu, precum și practicile și uzanțele comerciale și de afaceri, oriunde își desfășoară activitatea. Societatea nu s-a implicat, nu se implica, nu se va implica și interzice ferm implicarea în activități ce contravin normelor aplicabile în materie.

Aderarea la liniile directoare expuse în această politică este obligatorie pentru toți angajații și colaboratorii societatii și va permite atat respectarea legilor aplicabile cât și respectarea recomandărilor și cerințelor partenerilor și clienților societății LASTING System în ceea ce privește combaterea faptelor de încălcare a conformității comerciale.

Prezenta politica reflectă dorința societății de a institui o cultură a celor mai bune practici în ceea ce privește măsurile de combatere a faptelor de încălcare a conformității comerciale, iar aplicarea politicii va reduce riscul ca societatea sau orice angajat al acesteia să suporte orice răspundere penală sau daune de natură patrimonială sau nepatrimonială. Personalul LASTING System trebuie să depună toate eforturile nu numai pentru a evita practicile greșite ci și pentru a promova bunele practici în acest domeniu.

2. Aplicabilitate

Această politică se aplică tuturor angajaților, colaboratorilor precum și furnizorilor si clientilor LASTING System. Această politică este accesibilă pe site-ul societății, precum și intern accesând rețeaua internă: MyHRLastingSystem.

3. Politica conformitate comercială

Distribuția produselor și serviciilor de către LASTING System se face în marea majoritate a cazurilor în România. Cu toate acestea, pentru cazurile în care LASTING exportă sau importă astfel de produse și servicii în/din alte țări/teritorii, distribuția este afectată de controale la export și de sancțiuni internaționale în curs în funcție de tipul produselorși serviciilor, țara de origine și destinație sau părțile implicate în tranzacție.

LASTING va comercializa numai bunuri și servicii în conformitate cu reglementările și sancțiunile impuse de Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări/teritorii.

Societatea nu se implică în niciun act care să încalce conformitatea comercială, fie direct fie indirect. Societatea interzice angajaților săi să se implice în acte cecontravin prezentei politici.

Dacă angajații societății se confruntă cu o cerere care ar puteafi catalogată drept o încălcare sau consideră că se poate întâmpla acest lucru, trebuie să raporteze situația managerului direct, fără întârziere. Managerii directi se vor asigura că Directorul General al societății este informat cât mai repede.

4. Relațiile de afaceri

Societatea se așteaptă ca partenerii săi de afaceri să abordeze aspectele legate de conformitatea comercială într-un mod care să respecte principiile detaliate în această politică. Această cerință se aplică clienților, furnizorilor și colaboratorilor societății. În cazurile în care societatea nu poate asigura aceste standarde, va reanaliza relația de afaceri cu aceștia.

Anterior inițierii unei colaborări comerciale,angajații societății se vor asigura că viitorii parteneri nu se află pe una dintre listele entităților cărora li se aplică un regim de sancțiuni internaționale, cerințe privind controlul exportului, sau într-o situație de încălcare a prezentei politici, accesând următoarele site-uri de verificare:

Societatea va aduce la cunoștința furnizorilor și clienților săi politica sa de conformitate comercială și se așteaptă ca aceștia să respecte principiile stabilite în această politică atunci când lucrează pentru societate. Dacă se încalcă aceste principii, societatea își rezervă dreptul de a rezilia contractul cu aceștia.

5. Instruire

Societatea va pune această politică la dispoziția tuturor angajaților prin intermediul departamentului de Resurse Umane al societății. Aceștia vor semna de luare la cunoștință în ceea ce privește prezenta politica, la data elaborarii sale sau la data angajarii lor, precum și anual, după informările regulate în această privință. Angajații pot cere în orice moment să li se pună la dispoziție reglementările legale în vigoare în domeniul conformității comerciale.

6. Autoritate și Responsabilitate

Directorul General – i se aduc la cunoștință faptele care contravin prezentei politici de către managerii directi ai angajaților


Managerul direct – i se aduce la cunoștință faptele care contravin prezentei politici de către fiecare angajat și sesizeaza mai departe directorul general al societății


Toți angajații LASTING System: informeaza managerul direct dacă au bănuiala că un angajat al societății este implicat în acțiuni care contravin prezentei politici.

7. Sancțiuni

Neasigurarea conformității cu această politică ar putea duce la următoarele consecințe PENTRU SOCIETATE:

 • Răspundere penală sau civilă pentru societate inclusiv amenda șau închisoarea;
 • Daune grave ale reputației inclusiv comentarii în mass media;
 • Excluderea de la dreptul de a participa în proceduri de achiziție publică, precum și alte restricții sau restrângeri ale drepturilor prevăzute de legislația în vigoare,

Nevalabilitatea contractelor încheiate ca urmare a acțiunilor de neconformitate comercială PENTRU ANGAJAȚI:

 • Răspundere penală personală urmată de amenzi sau închisoare;
 • Acțiuni disciplinare inițiate de societate, inclusiv concediere;
 • Daune ale reputației personale.

Aprobat
LASTING System SA

Timișoara, 01.06.2022


Politica LASTING System de combatere a mitei și a faptelor de corupție

1. Introducere

Acest document definește politica LASTING System SRL (denumită în cele ce urmează Societatea) referitoare la evitarea mitei și corupției.

Societatea nu s-a implicat, nu se implica, nu se va implica și interzice implicarea în activități de dare de mită sau de corupție.

Prezenta politică reflectă dorința societății de a institui o cultură a practicilor comerciale oneste, iar aplicarea politicii are scopul de a reduce riscul ca societatea sau orice angajat al acesteia să suporte răspunderea penală sau civilă, precum și daune de natură nepatrimonială (de exemplu, în ceea ce privește reputația). Personalul Societății trebuie să depună toate eforturile nu numai pentru a evita practicile greșite ci și pentru a promova bunele practici în acest domeniu.

2. Aplicabilitate

Această politică se aplică tuturor angajaților și colaboratorilor Societății.

3. Definiții

Integritatea afacerii Integritatea afacerii implică aplicarea valorilor oneste, juste și cinstite în ceea ce privește derularea activității societății. Opusul integrității îl reprezintă comportamentul necinstit, inclusiv corupția care ar putea submina reputația Societății în ceea ce privește activitatea derulată.
Mită (în înțelesul larg) Mita înseamnă primirea sau oferirea oricărei recompense necuvenite sau a oricărui lucru de valoare pentru a asigura un avantaj în afaceri, de natură financiară sau de alt tip. Mita implică atât pe cel care oferă, cât și pe cel care primește, în scopul realizării/nerealizării îndatoririlor ce ii revin persoanei mituite, în exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate.
Corupție (în sensul larg) Corupția include mita, dar și alte forme de practici de afaceri care se abat de la uzanțele oneste în domeniu. Corupția reprezintă utilizarea greșită a puterii sau a funcției, fie în sectorul public sau în cel privat, pentru a câștiga putere.
Luarea de mită (conform Codului penal roman) Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri
Darea de mită (conform Codului penal roman) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate mai sus
Traficul de influență (conform Codului penal roman) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri
Cumpararea de influență (conform Codului penal roman) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri

4. Politica anti-mita

Societatea nu se implică în niciun act de corupție, fie direct fie indirect. Societatea interzice angajaților săi să se implice în acte de corupție. Dacă angajații societății se confruntă cu o cerere care s-ar încadra în una din faptele de corupție mai sus menționate sau consideră că se poate întâmpla acest lucru, trebuie să raporteze situația managerului direct, fără întârziere. Managerii directi se vor asigura că Directorul General al societății este informat cât mai repede.

5. Conflict de interese

Angajații societății trebuie să evite situațiile sau tranzacțiile în care interesele personale ar putea intra în conflict sau ar putea fi văzute ca intrând în conflict cu interesele societății.

Conflictele de interese pot apărea dacă persoanele respective au un interes personal în realizarea unor afaceri care implică societatea. Interesul personal poate fi direct sau indirect și face referire nu numai la interese personale ci și la cel al membrilor de familie și al prietenilor. Dacă există un potențial conflict de acest gen, interesele societății au prioritate.

Angajații trebuie să dezvăluie orice conflict de interese managerului direct.

6. Donații și sponsorizări

Ca parte din activitățile cetățenești caritabile, societatea poate sprijini acțiuni caritabile locale sau poate oferi sponsorizări, de exemplu, unor evenimente educaționale, sportive sau culturale. Orice astfel de sponsorizare trebuie să fie transparentă și documentată corespunzător. Societatea va oferi sponsorizări și donații numai potrivit legislației în vigoare.

7. Activități politice

Societatea este neutra din punct de vedere politic; nu face donații partidelor politice, organizațiilor sau persoanelor implicate în politică.

Angajații au dreptul la propriile punct de vedere și activități politice, dar nu pot utiliza sediul societății sau echipamentul acesteia pentru a promova aceste puncte de vedere sau pentru a asocia punctele lor de vedere cu cele ale societății.

8. Relațiile de afaceri

Societatea se așteaptă ca partenerii săi de afaceri să abordeze aspectele legate de faptele de corupție într-un mod care să respecte principiile detaliate în această politică.

Pentru a menține cele mai ridicate standarde de integritate, angajații trebuie să se asigure că sunt informați în totalitate referitor la istoricul sau reputația clienților, furnizorilor și colaboratorilor, înainte de a intra în relații de afaceri cu aceștia.

9. Instruire

Societatea va pune această politică la dispoziția tuturor angajaților. Aceștia vor semna de luare la cunoștință în ceea ce privește prezenta politica, la data elaborarii sale sau la data angajarii lor, precum și anual, după informările regulate în această privință. Angajații pot cere în orice moment să li se pună la dispoziție reglementările legale în vigoare în domeniul prevenirii și sancționării faptelor de corupție.

10. Autoritate și Responsabilitate

Directorul General – i se aduc la cunoștință faptele potențiale de corupție de către managerii directi ai angajaților

Managerul direct – i se aduce la cunoștință faptele potențiale de corupție de către fiecare angajat și sesizeaza mai departe directorul general al societății

Toți angajații Societății – informeaza managerul direct dacă au bănuiala că un angajat al societății este implicat în acțiuni de mită, corupție, fraudă sau orice alt comportament inacceptabil sau ne-etic.

11. Sancțiuni

Neasigurarea conformității cu această politică ar putea duce la următoarele consecințe

PENTRU SOCIETATE:

 • Răspundere penală și/sau civilă;
 • Daune grave ale reputației inclusiv comentarii în mass media;
 • Excluderea de la dreptul de a participa în proceduri de achiziție publică, precum și alte restricții sau restrângeri ale drepturilor prevăzute de legislația în vigoare,
 • Nevalabilitatea contractelor încheiate ca urmare a acțiunilor de corupție și confiscarea tuturor bunurilor
 • Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

PENTRU ANGAJAȚI:

 • Răspundere penală și/sau civilă;
 • Acțiuni disciplinare inițiate de societate, inclusiv concediere;
 • Daune ale reputației personale.
 • Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

12. Legislația aplicabilă relevantă

Codul penal al Romaniei, art. 289 – 292
Legea nr. 78 din 8 mai 2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Ordonanta de urgenta nr. 43 din 2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
Legea nr. 27 din 2002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
Legea nr. 147 din 2002 pentru ratificarea Conventiei civile asupra coruptiei, adoptata la Strasbourg la 4 noiembrie 1999
Legea nr. 365 din 2004 pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York la 31 octombrie 2003
Legea nr. 144 din 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
Legea nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
Ordonanța nr. 27 din 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
Legea nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea nr. 7 din 2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Legea nr. 571 din 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii

Aprobat
Administrator Horațiu Moldovan

Timișoara, 15.06.2020